СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ДАРТС ДОНБАСУ»

Організацію легалізовано
____________управлінням юстиції
«__» «__________» 2014р.
Запис в обліковому журналі №___
ЗАТВЕРДЖЕНО
установчими зборами_____________________
____________________громадської організації
«АСОЦІАЦІЯ ДАРТС ДОНБАСУ»
від «__» «_________» 2014р.
Протокол №___

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ДАРТС ДОНБАСУ»

 

м. Донецьк

2013

 1. Повне та скорочене найменування Організації

1.1. ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ “АСОЦІАЦІЯ ДАРТС ДОНБАСУ” (надалі – “Організацію”) створено відповідно до Конституції України та Закону України “Про громадські об’єднання”.

1.2. Організація створюється на невизначений термін та діє на принципах: добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, єдності спільних інтересів та відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.3. Організація не є юридичною особою та суб’єктом громадянсько-правових відносин. Організація утворюється шляхом повідомлення уповноваженого органу з питань реєстрації згідно з вимогами статті 16 Закону України від 22.03.2012  №4572-VI «Про громадські об’єднання” із змінами та доповненнями станом на 25.12.2014р.

1.4. Організація може мати власну символіку, яка затверджується відповідно до її статуту та підлягає реєстрації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.5. Повна назва Організації:
– українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “АСОЦІАЦІЯ ДАРТС ДОНБАСУ”.
– російською мовою: «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ДАРТС ДОНБАССА».

1.7. Скорочена назва Організації:
– українською мовою:   ГО АДД.
– російською мовою:    ОО АДД.

2. Мета (цілі) та напрями діяльності Організації

2.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних прав та інтересів її членів, громадських інтересів у різноманітних сферах суспільного життя, сприяння створенню правових, організаційних, економічних умов для розвитку дартс в Україні.

Для здійснення своєї мети (цілей) Організація має право:
– вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
– представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах, підприємствах, організаціях, установах;
– звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
– одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх завдань;
– вносити пропозиції до органів влади і управління;
– одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
– ідейно та організаційно підтримувати інші громадські організації, надавати допомогу в їх створеннях;
– проводити публічні заходи (збори, конференції, форуми, виставки, симпозіуми з соціально-економічних питань тощо);
– розповсюджувати інформацію і пропагандувати свої ідеї та цілі;
– проводити мирні зібрання;
– засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
– брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
– братии участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об\’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
– засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також братии участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
– здійснювати інші права, не заборонені законом.

2.2. Основними завданнями Організації є:
– всебічний розвиток дартс, як виду спорту;
– культивування дартс, як гри, що сприяє спілкуванню, популяризації здорового образу життя, розвитку молоді;
– широка популяризація дартс.
– організація зворотного зв\’язку між громадськими організаціями та регуляторними органами для оцінки ступеня ефективності державної регуляторної діяльності;
– відновлення прав членів Організації в разі їх порушення;
– координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Організації.

2.3. Організація має право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до цього Закону громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом. Організація має право здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Також Організація може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами.

2.4. Для виконання статутних завдань Організація у встановленому порядку:
– сприяє організації турнірів, форумів, конференцій та інших заходів з розвитку дартс, як виду спорту.
– сприяє організації теле- та радіопрограм, Інтернет-сайтів з висвітлення інформації щодо роботи Організації.
– захищає спільні інтереси членів Організації.
– сприяє участі членів Організації у національних і міжнародних турнирах.
– проводить широку пропаганду дартс у засобах масової інформації.
– сприяє здійсненню інвестиційних проектів у сфері дартс.

3. Порядок набуття і припинення членства (участі) у Організації, права та обов’язки її членів (учасників)

3.1. Членство в Організації є добровільним. Членство може бути індивідуальним та/або почесним. Членом Організації може бути особа, яка висловила бажання бути членом Організації та у встановленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів Організації.

3.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, та які досягли 14 років, визнають Статут Організації, беруть участь в діяльності Організації, виконують рішення статутних органів Організації.

3.3. Почесними членами організації можуть бути особи, які зробили значний внесок у здійснення мети Організації, її розвиток. Статус Почесного Члена Організації надається за рішенням Правління Організації.

3.4. Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними положень Статуту Організації.

3.5. Вступ до Організації та вихід з неї індивідуальних членів здійснюється на підставі заяви, що подається до Правління Організації. Питання щодо вступу розглядається Правлінням Організації у 30-денний термін із дня надання заяви про вступ.

3.6. Члени Організації можуть також добровільно вийти з Організації шляхом подання до Правління Організації заяви про вихід за власним бажанням.

3.7. Член Організації може бути виключений з неї у разі недотримання вимог Статуту,  завдання моральних та матеріальних збитків Організації.

3.8. Питання щодо прийняття та вибуття членів Організації вирішує Правління Організації. Правління Організації може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів Організації.

3.9. Права і обов’язки членів Організації

3.9.1. Члени Організації мають право:
– брати участь в усіх заходах, що здійснюються Організацією;
– брати участь в управлінні Організацією та у роботі органів Організації в порядку, визначеному цим Статутом;
– обирати та бути обраними у склад органів управління Організації;
– подавати пропозиції на розгляд статутних органів Організації;
– отримувати інформацію щодо поточної діяльності Організації;
– звертатись до Організації за допомогою щодо захисту своїх інтересів;
– припиняти членство в Організації.

3.9.2. Члени Організації зобов’язані:
– виконувати вимоги Статуту Організації;
– сприяти досягненню мети та завдань Організації;
– всіляко сприяти та надавати допомогу Організації у здійсненні нею своєї діяльності;
– виконувати завдання, покладені на них Організацією;
– узгоджувати власну діяльність з діяльністю Організації;
– утримуватися від будь-якої підтримки проектів, проти ухвалення яких виступає Організація.
3.10. Засновники Організації після реєстрації Організації у порядку, встановленому законодавством, можуть можуть набути статус членів Організації.

4. Повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) Організації, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти Організацію, та її заміни

4.1. Загальні збори

4.1.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори, які вирішують всі основні питання діяльності Організації, а саме:
– затверджують Статут і вносять в нього зміни та доповнення, визначають організаційну структуру Організації, склад і чисельність Правління Організації;
– визначають напрямки діяльності Організації;
– обирають та відкликають Голову Правління Організації, Секретаря, членів Правління Організації терміном на 1 рік;
– заслуховують річні звіти Правління та інших органів Організації;
– схвалюють річні плани основних заходів Організації;
– приймають рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності Організації.
Загальні збори мають право вирішувати питання, якщо присутні не менш 2/3  членів Організації. Усі рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням більшістю у 3/4 голосів учасників Загальних зборів.
Загальні збори скликаються за необхідності, але не рідше одного разу на рік за рішенням Правління. Позачергові Загальні збори може бути скликано на вимогу Голови Правління Організації, Правління, або на вимогу 2/3 членів Організації. Порядок делегування та представництва учасників Загальних зборів визначається Правлінням Організації.
Скликання зборів може ініціювати  Правління  Організації, Голова  Правління Організації або більшість членів  Організації. Про проведення Загальних зборів   Правління  Організації Голова  Правління заздалегідь повідомляє всіх членів  Організації. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, який підписується головою Зборів.

4.2. Правління

4.2.1. В період між загальними зборами управління Організацією здійснюється  Правлінням, яке діє згідно з наданими йому повноваженнями, за винятком тих, які віднесено до виключної компетенції Загальних зборів.

4.2.2. Кількісний і персональний склад Правління Організації визначається Загальними зборами.
Засідання правління скликаються за необхідності, але не рідше одного разу на півроку за рішенням Голови Правління.  Засідання  Правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів  Правління. Усі рішення на засіданнях  Правління ухвалюються простою більшістю голосів. Засідання Правління протоколюються в разі необхідності. Протокол засідання Правління підписує Голова Правління Організації.

4.2.3. До компетенції правління належить:
– забезпечення виконання рішень Загальних зборів;
– опрацювання порядку денного чергових Загальних зборів;
– винесення на розгляд Загальних зборів змін та доповнень до Статуту;
– вирішення питань поточної діяльності Організації;
– розробка та затвердження символіки Організації;
– створення постійних комісій, необхідних для забезпечення виконання статутних завдань;
– спрямування діяльності робочих та громадських органів Організації;
– вирішення питання про прийняття та виключення членів Організації та присвоєння статусу Почесного Члена Організації.

4.2.4. Правління очолює Голова Правління Організації. Голова Правління Організації здійснює керівництво поточною діяльністю Організації.

4.2.5. Голова Правління Обирається Загальними Зборами Організації строком на  рік та підзвітний їм, головує на Загальних зборах та засіданнях Правління. Повноваження Голови Правління можуть бути продовжені на наступний строк.

4.2.6. Голова Правління підписує від імені Організації будь-які документи, представляє Організацію у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями. Представницькі функції можуть бути делеговані іншим членам Правління Організації.

4.2.7. До компетенції Голови Правління Організації належить:
– право без довіреності здійснювати будь-які дії від імені Організації, відповідно до  законодавства України та цього Статуту, а також представляти інтереси Організації перед державними органами, третіми особами, іншими громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями, іноземними державами;
–  укладання угод;
– вирішення самостійно інших питань діяльності Організації в межах  законо-давства України та цього Статуту;
– виконання функцій представницької діяльності в міжнародних організаціях та іноземних державах;
– виконання немайнових рішень від імені Організації;
– прийняття рішень за поданням Секретаря Організації про моральне заохочення окремих членів організації, юридичних і фізичних осіб, які сприяють діяльності Організації.

4.2.8. Правління Організації звітує перед її членами один раз на рік, під час проведення Загальних зборів.

4.3. Секретар

4.3.1. Для забезпечення виконання статутних завдань Організації, поточної організаційно-масової діяльності правління створює виконавчий орган Організації – Секретар Організації.
Секретар Організації обирається Загальними зборами Членів Організації строком на 1 рік та підзвітний їм, головує на засіданнях Правління у разі відсутності Голови Правління.

4.3.2. До компетенції Секретаря належить:
– організація поточної роботи Організації;
– затвердження внутрішніх документів;
– затвердження підписами всіх документів, пов’язаних з діяльністю Організації;
– контроль за дотриманням дисципліни усіма підрозділами Організації;
– право, на підставі доручення здійснювати будь-які дії від імені Організації, відповідно до законодавства України та цього Статуту, а також представляти інтереси Організації перед державними органами, третіми особами, іншими громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями, іноземними державами;
– робити подання Голові Правління Організації щодо морального заохочення окремих членів організації, юридичних і фізичних осіб, які сприяють діяльності Організації;
– затвердження рішень комісії з питань присудження нагород;
– укладання угод у разі відсутності Голови правління Організації.

4.4. Визначення особи, уповноваженої представляти Організацію, та її заміни, здійснюється Загальними зборами Членів Організації. Особа, уповноважена представляти Організацію, обирається строком на 1 рік більшістю у 3/4 голосів учасників Загальних зборів.

5. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляду скарг

5.1.1. Кожен член Організації має право оскаржити рішення, дії та бездіяльності керівних органів.

5.1.2. Скарги на рішення керівних органів місцевих осередків, Голови Організаці розглядаютьсяються Правлінням Організації протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги. У випадку встановлення, що рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, статуту, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації, Голова Правління Організації зобов’язує Правління відмінити оскаржуване рішення.

5.1.3. Скарги, адресовані Голові Організації, розглядаються ним особисто, або (при необхідності) виносяться для розгляду на засідання Правління. Скарга на  засіданні Правління розглядається, як правило, в присутності скаржника. Відповідь на скаргу у письмовій формі надсилається протягом місяця з дати її одержання.

5.1.4. Оскаржувані рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації, можуть бути скасовані рішенням Загальних Зборів Організації.
5.1.5. Конфліктні ситуації та спори, що виникають між членами Організації у ході змагань, розглядаються суддівською колегією згідно з вимогами правил.

5.1.6. Контроль за своєчасним, неупередженим та справедливим розглядом скарг здійснює Правління Організації.

6. Порядок внесення змін до Статуту

6.1. Єдиним статутним документом Організації є її Статут.

6.2. Зміни та доповнення до Статуту ухвалюють Загальні Збори. Зміни до Статуту Організації підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому Законом порядку.

6.3. При затвердженні Статут підписують Засновники Організації. Всі зміни та доповнення до Статуту підписує Голова Правління Організації або, за рішенням повноважних Зборів, – будь-яка інша особа.

7. Порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації Організації

7.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:
– за рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами Організації, шляхом саморозпуску, або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;
– за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.
– з інших підстав, передбачених законодавством України;

7.2. При реорганізації Організації сукупність її прав та обов’язків переходить до правонаступника.

от admin

Добавить комментарий